BENDRA INFORMACIJA

Internetinė parduotuvė www.sliekyne.lt, kurią nuosavybės teise valdo Dovilė
Padūmienė pagal individualios veiklos pažymą, kuri vykdoma nuo 2008-08-28, PVM
mokėtojo kodas LT100006711914, buveinės adresas – Vilties 4, Lapių mstl., Kauno
raj. LT-54435 (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau –
Privatumo politika) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis
Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.sliekyne.lt (toliau –
Interneto svetainė). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną
kartą apsilankius interneto svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį
(kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes
kiekvieną kartą lankydamiesi Duomenų valdytojui priklausančioje Interneto svetainėje
sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate
su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu
ir/ar paslaugomis.

Duomenų subjektas pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis,
kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis internetinėje
svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad
Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų
subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka.

Dalyvis – asmuo dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų
valdytojo organizuojamuose žaidimuose, akcijose ir/ar konkursuose.

Duomenų subjektu šioje Privatumo politikoje laikomas Besikreipiantis
asmuo, Klientas, Kandidatas, Skambinantysis telefonu arba bet koks kitas
fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo besidomintis Duomenų valdytojo
teikiamomis paslaugomis ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju kitais
klausimais.

Klientas – asmuo, įsigijęs prekių, paslaugų iš Duomenų valdytojo arba
sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl prekių pirkimo ir/arba paslaugų
teikimo.

Kandidatas – asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų
valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.

Skambinantysis telefonu – asmuo skambinantis Internetinėje svetainėje
nurodytu kontaktiniu telefonu dėl Duomenų valdytojo paslaugų teikimo ir/ar
kitais klausimais.

Duomenų valdytojas asmens duomenis rinks laikantis galiojančių Europos
Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių
institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės
priemonės tam, surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo
praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens
duomenų per Duomenų valdytojo Internetinę svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra
jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti
savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis
ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos
taip, kai jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija.

Informacija, kaip naudojate mūsų Interneto svetainę.

Jeigu jūs lankotės mūsų Interneto svetainėje, mes taip pat renkame
informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba
automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite
„Slapukai“.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių.

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių
(kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija,
kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš
trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate,
pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Kita mūsų renkama informacija.

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar
jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu
atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma paslauga.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KONSULTACIJOS,
UŽKLAUSOS PATEIKIMO TIKSLU

Besikreipiančiųjų asmenų, įskaitant Skambinančiuosius telefonu, į Duomenų
valdytoją konsultacijos, užklausos pateikimo ar/ir kitais klausimais tikslu
asmens duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas tvarko tokius besikreipiančiųjų,
įskaitant Skambinančiuosius telefonu, asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Telefono numeris;
El. pašto adresas.


Tuo atveju, jeigu į Duomenų valdytoją kreipiasi besikreipiančiojo atstovas,
Duomenų valdytojas tvarko tokius besikreipiančio atstovo duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Ryšys su besikreipiančiu Duomenų subjektu;
Telefono numeris;
El. pašto adresas.
Besikreipiančiųjų duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS UŽSAKYMŲ
VYKDYMO TIKLSU

Klientų duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas tvarko šiuos Klientų
duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Adresas;
Telefono numeris;
El. pašto adresas;
Kita informacija susijusi su perkama preke ir/ar paslauga.

Tuo atveju, jeigu Klientas yra atstovaujamas kito asmens, Duomenų
valdytojas tvarko tokius Kliento atstovo asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Ryšys su besikreipiančiu Duomenų subjektu;
Telefono numeris;
El. pašto adresas.

Duomenų valdytojas įsipareigoja neperduoti Jūsų asmens duomenų jokioms
nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

teikiant paslaugas – mūsų partneriams, siekiant įgyvendinti Jūsų užsakytas
paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės
informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti;

įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus (pvz. skolų išieškojimo
atveju);

įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Duomenų valdytojas gali pateikti Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens
duomenis šioje Privatumo politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie
teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko Klientų ir
Duomenų subjektų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu. Duomenų tvarkytojai
turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir
tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje
nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdamas duomenų tvarkytojus Duomenų
valdytojas imasi visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad duomenų
tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą
užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Asmens duomenų tvarkymas apgyvendinimo paslaugų teikimo tikslais tvarkymo
pagrindu yra: duomenų subjekto sutikimas ir/arba sutarties su Duomenų subjektu
vykdymas ir/arba vykdant Duomenų valdytojo teisines pareigas ir/arba siekiant
ginti Duomenų valdytojo teisėtus interesus  (Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento 6 str. 1 d. a) p., b) p., c) p. ir f) p.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KANDIDATŲ Į
DARBO VIETAS PERSONALO ATRANKOS TIKSLAIS

Duomenų valdytojas personalo atrankos tikslais tvarko Kandidato
savanoriškai pateiktus asmens duomenis tokia apimtimi, kokia asmens duomenys
buvo pateikti.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš kandidatų ir/ar iš trečiųjų asmenų
teikiančių darbo skelbimų internetinių svetainių. Šie duomenys nėra perduodami
tretiesiems asmenims.

Kandidatų duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir
siekio imtis veiksmų Kandidato konkliudentiniais veiksmais ir/ar prašymu prieš
sudarant sutartį (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1d. a) ir b) p.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ŽAIDIMŲ,
AKCIJŲ, KONKURSŲ ORGANIZAVIMO TIKSLAIS

Duomenų valdytojas asmens duomenis gali tvarkyti konkursų ar akcijų vykdymo
tikslais, tik turėdamas Duomenų subjekto sutikimą. Duomenų valdytojas gali
rinkti šiuos Dalyvių asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Nuotraukos;
Telefonas;
El. paštas.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų dalyvaujančių žaidimuose,
akcijose ir/ar konkursuose. Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims,
tačiau gali būti viešai skelbiami Duomenų subjekto Internetinėje svetainėje
ir/arba Duomenų valdytojui priklausančiose socialinio tinklo Facebook
paskyrose. Duomenų valdytojas gali skelbti: vardą, pavardę, nuotrauką.

Asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo asmens
duomenis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p. pagrindu.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS
RINKODAROS TIKSLU

Duomenų valdytojas su naujienlaiškių gavėjais siekia dalintis tik
aktualiomis naujienomis apie paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus ir
kita naudinga informacija. Tai įgyvendina vadovaudamasis šia Privatumo
politika.

Duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu,
tik turėdamas aiškiai išreikštą Duomenų subjekto sutikimą. Tiesioginės
rinkodaros tikslu tvarkomi šie Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens
duomenys:

Vardas;
Pavardė;
Lojalumo programos dalyvavimo informacija;
Telefono numeris;
El. pašto adresas.

Išsiuntus naujienlaiškį Duomenų valdytojas gali rinkti statistinius
duomenis apie Duomenų subjekto elgesį susijusį su naujienlaiškio naudojimu ir
turiniu (pavyzdžiui, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kokios nuorodos
Duomenų subjekto buvo atidarytos).

Duomenų subjekto El. pašto adresas gali būti naudojamas reklamos pateikimui
per Facebook, Google ir kitas reklamos platformas, pritaikant reklamą tikslinei
auditorijai.

Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali
būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums
individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite
atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant
profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti (jeigu toks būdas būtų
taikomas).

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų. Asmens duomenis
Duomenų valdytojas gali perduoti tik tretiesiems asmenims, teikiantiems
specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų el. laiškus, pritaikytų per
reklamos platformas užsakomos reklamos pobūdį.

Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi sutikimo,
išreikšto pateikiant savo duomenis ir sutinkat tvarkyti asmens duomenis
tiesioginės rinkodaros tikslu, pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6
str. 1d. a) p.

Informuojame, kad Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu
atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros
tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine
rinkodara, nenurodydamas nesutikimo motyvų:

Paspausdamas naujienlaiškio pabaigoje ar internetinėje svetainėje esančią
nuorodą “atsisakyti naujienlaiškio”

Parašydamas el. paštu dovile@sliekyne.lt arba
paskambindamas telefonu +370 614 88364.

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo,
atlikto iki sutikimo atšaukimo,teisėtumui.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PERSONALO,
KLIENTŲ SAUGUMO IR TURTO APSAUGOS UŽTIKRINIMO (VAIZDO STEBĖJIMO) TIKSLAIS

Duomenų valdytojas personalo, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką
patekusių asmenų, taip pat turto apsaugos užtikrinimo (vaizdo stebėjimo)
tikslais tvarko savo personalo ir klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką
patekusių asmenų vaizdo duomenis siekdamas užtikrinti jų bei turto saugumą.

Informuojame, kad Jūsų vaizdo duomenys užfiksuojami Duomenų valdytojo
vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Duomenų valdytojo patalpose ir
teritorijoje. Vaizdo duomenys gali būti perduodami tik teisėsaugos
institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Asmens duomenys vaizdo stebėjimo tikslu tvarkomi Duomenų valdytojo teisėto
intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f) p.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ
INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir
pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą
informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors
ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė,
internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra
visiškai saugūs.

Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus,
vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdamas į asmens duomenų
tvarkymo tikslus.

Asmens duomenų saugojimo terminai:

Asmens
duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo
terminas

Duomenų
subjektų asmens duomenų tvarkymas konsultacijų, užklausų įvykdymo tikslais

1 metai
nuo konsultacijos, užklausos įvykdymo dienos. Išskyrus atvejus, kai Duomenų
subjektas kreipiasi dėl Duomenų valdytojo paslaugų  teikimo. Tuomet
taikomas bendrasis 10 metų terminas

Klientų
asmens duomenys – paslaugų teikimo tikslais

10 metų
nuo paskutinio kontakto

Kandidatų
asmens duomenų tvarkymas personalo atrankos tikslais

4 mėnesiai
po to, kai Kandidatas yra priimamas į darbą. Ilgesniam Kandidatų gyvenimo
aprašymo ir kitų duomenų saugojimui reikalingas Kandidato sutikimas

Duomenų
subjektų asmens duomenų tvarkymas vaizdo stebėjimo tikslu

1 mėnuo

Duomenų
subjektų asmens duomenų tvarkymas žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo
tikslais

1 metai
nuo konkurso įvykdymo dienos

Duomenų
subjektų asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

5 metus
nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas
pageidauja šį terminą pratęsti


Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia
Duomenų subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir tinkamai
dokumentuotos.

Pasibaigus nustatytiems terminams, jei jie nebuvo pratęsti, duomenys bus
ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi
šias teises:

Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė
susipažinti);

Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus,
papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus
(išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens
duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar
ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek
jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;

Pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės
rinkodaros tikslu, galite rašyti elektroninį laišką
adresu dovile@sliekyne.lt arba skambinti telefonu +370 614 88364 ir
nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros
tikslu, nenurodydami nesutikimo motyvų.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų
subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų:
įteikiant tiesiogiai adresu Vilties 4, Lapių mstl., Kauno raj. LT-54435
Registruotu paštu: adresu Vilties 4, Lapių mstl., Kauno raj. LT-54435; el.
paštu dovile@sliekyne.lt.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną
mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus
veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti
pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.
Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas
informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo
priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti
aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis
tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia
užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją,
tyrimą ir nustatymą, taip pat Duomenų subjekto, Duomenų valdytojo ar kitų
asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR
PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖS.

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių
skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas
nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į Duomenų valdytojo Facebook profilį.
Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys,
saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų
šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog
sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime su Jumis
susisiekti ir pateikti paslaugų pasiūlymus.

SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti
tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam
reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie
automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar
kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip
ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi
svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda
užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto
svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių
lankytojų skaičių.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Slapuko pavadinimas

Aprašymas/Naudojimo
tikslas

Naudojami
duomenys

Sukūrimo
momentas

Galiojimo
laikas

cookies_allowed

Vartotojo
sutikimas naudoti slapukus (angl. cookies)

Slapukas
būtinas interneto tinklapiui funkcionuoti

Įeinant į
puslapį

Iki
sesijos pabaigos

tvs_session_id

Svetainės
funkcionalumui užtikrinti siekiant pagerinti vartotojo patirtį

Sesijos
numeris

Įeinant į
puslapį

Iki
sesijos pabaigos

_ga

Slapukas
naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti

Apskaitai
naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas
statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“

Paspaudus
mygtuką „SUTINKU“

2 metai

_gid

Slapukas
naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti

Šis
slapukas kaupia ir atnaujina informacija apie Jūsų lankytus tinklapio
polapius

Paspaudus
mygtuką „SUTINKU“

Iki
sesijos pabaigos

_gat

Slapukas
ribojantis užklausų, pateiktų per „Google“, skaičių

Neįrašo
jokios informacijos apie naudotoją

Paspaudus
mygtuką „SUTINKU“

Iki
sesijos pabaigos

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite
konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi
slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė
skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite
jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų
slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba,
pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums
atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti
slapukus, apsilankykite adresu: 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali
sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės
funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų
interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra
atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo
užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto
svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų
Privatumo politika.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo
Interneto svetainėje dienos.

Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas
naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis,
laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar
pakeitimų.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų
klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Telefonu: +370 614 88364
El. paštu: dovile@sliekyne.lt
Paštu: Vilties 4, Lapių mstl., Kauno raj. LT-54435


Atnaujinta 2021-02-03